Skolans trygghetsarbete

Skolans trygghetsarbete

Västerholms friskolas trygghetsarbete är uppdelat på två grundpelare. Dels projektrgrupp trygg som är en grupp som arbetar strukturellt med tryggheten på organisationsnivå och dels trygghetsgrupper som arbetar operativt. Projektgrupp trygg arbetar kontinuerligt med likabehanlingsplan och plan mot kränkande behandling och diskriminering, skolans krisplan, enkät-undersökningar om trivsel och temadagar med fokus på trygghet. På skolan finns tre trygghetsgrupper som är uppdelade på låg, mellan- och högstadiet. Trygghetsgrupperna arbetar med specifika ärenden, individuella samtal och gruppsamtal för att säkerställa allas trygghet på skolan. Till trygghetsgruppen kan elever, lärare och föräldrar vända sig.  


BIR- Barn i riskzon - Skärholmsgruppen.

Västerholms friskola är en stolt deltagare av samverkans-projektet  BIR, Barn i riskzon. Syftet med BIR är att fler ungdomar så tidigt som möjligt skall få riktat stöd. Tanken är att om vårdnadshavare och/eller skola, fältare, fritid eller polis är bekymrade för en elev skall eleven kunna vara en del av BIR för att förebygga att oro uppstår för den unge. Forskningen visar att om problem uppträder tidigt ökar risken för senare svårigheter. Ofta leder en medverkan i BIR till att eleven upplever att fler vuxna ser dem och på så sätt är det lättare att anamma en positiv livsstil. Medverkan i BIR sker alltid med föräldrarnas medgivande och deltagarna i BIR är preventionssamordnare, rektor, Bit. rektor, skolkurator, fältare och fritiden.

Kuratorer en del av elevhälsan.

På Västerholms friskola arbetar två kuratorer heltid. Rolla Estaifo arbetar på låg- och mellanstadiet och Natasha Engberg arbetar på högstadiet. Vi har som uppgift att kartlägga elevers behov av stöd för att kunna undanröja hinder för inlärning. Detta innebär att stötta elever för att de skall uppnå betyg, samt förebygga psykisk ohälsa. Relationen till eleverna är väldigt viktig för oss och därför jobbar vi mycket med elevkontakt på olika sätt, kontakt med elevens vårdnadshavare och vi är även tillgängliga för elever och föräldrar att söka kontakt med oss. Vi är en del av skolans elevhälsoteam (EHT) och samverkar med andra myndigheter såsom fältverksamhet, ungdomsmottagning, och socialtjänst.


Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss.

 Natasha Engberg 070- 961 01 23 natasha.engberg@friskola.com
 Rolla Estaifo 070- 732 53 81 rolla.estaifo@friskola.com


Comments