Pedagogik‎ > ‎

Förskoleklass

Västerholms friskola


Att börja i förskoleklass är ett stort steg i livet. Att bryta upp från en trygg och van miljö på förskolan är stort. Skolstarten är något positivt och roligt, den känslan ser vi som vårt ansvar att förvalta. Målet är att barnen i lugn och ro ska integreras i sin nya miljö.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola, och ska underlätta övergången mellan dessa. Här ska barnen ges möjlighet, att genom lek, skapande och ett lustfyllt lärande, möta skolans traditioner och miljöer. I vårt arbete utgår vi ifrån att barn är kompetenta och att respekt för den enskilde individen skall råda.
Vi utgår även från gruppens betydelse för barnets individuella och sociala utveckling. För att möjliggöra detta krävs en gemensam trygghet och en god arbetsmiljö, för både barn och vuxna.
Den gemensamma läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, Lgr 11, ligger till grund för hela vårt pedagogiska arbete. I förskoleklassen strävar vi efter att väcka barnens lust och nyfikenhet genom ett utforskande arbetssätt. Några av våra viktigaste mål är att alla ska känna trygghet, motivation och tillit till den egna förmågan. I enlighet med Lgr 11 förutsätter vi ett gott samarbete med hemmet för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.


 
Förskoleklassens arbetsområden
 • Social/emotionell kompetens
 • Förberedande läs- och skrivinlärning
 • Förberedande matematik
 • Natur, miljö och samhälle
 • Lek och rörelse
 • Idrott/hälsa
 • Skapande
 • Musik
 • Kultur och traditioner
 • IT


Social kompetens

Syfte:  
 • Utveckla en god självkänsla
 • Utveckla sin empatiska förmåga
 • Respektera varandra
 • Träna konfliktlösning

Arbetssätt:
 • Gruppstärkande lekar och rollek
 • Samtal i stor och liten grupp
 • Tematiskt arbete kring känslor och Jaget, Jag-Du-Ger.

Förberedande läs- och skrivinlärning
Syfte:
 • Utveckla barnens språkliga medvetenhet
 • Kunna skriva sitt namn
 • Känna till läsriktningen
 • Känna till några bokstäver och ordbilder
 • Känna till en barnboksförfattare

Arbetssätt:
 • Språklekar efter Bornholmsmodellen,
 • lyssna på ljud,
 • ord och meningar,
 • första och sista ljudet i ord,
 • språkligt skapande-laborerande med ord,
 • bokstävernas värld.


Bågen, tar vid där Bornholmsmodellen slutar och tränar,
bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning, meningsbyggnad.


Berätta om sitt eget arbete

 • Högläsning
 • Biblioteksbesök
 • Forma bokstäver

Förberedande matematik
Syfte:
 • Utveckla sitt matematiska tänkande
 • Känna till och förstå olika matematiska begrepp så som tid, lägesbegrepp.
 • Utveckla sin problemlösningsförmåga
 • Ramsräkna
 • Utveckla taluppfattning 0-10
 • Känna till de geometriska figurerna; kvadrat, triangel, rektangel och cirkel
 • Träna sig att se upptäcka, lägga och kategorisera mönster med ex. lego, pärlor, pussel och klossar

Arbetssätt:
 • Uppleva matematik med kroppen
 • Mattelekar med olika konkreta material
 • Arbetsbok
 • Spela spel
 • Bygga och konstruera
 • Utematematik

Natur miljö och samhälle

Syfte:
 • Uppleva naturen och dess skiftningar
 • Använda kropp, sinnen och motorik utifrån sina egna förutsättningar
 • Värna om djur och natur
 • Känna till de vanligaste träden och djuren i vår närmiljö
 • Känna till begreppet återvinning
 • Veta hur man ska klä sig vid olika väder och årstider
 • Känna till vårt närområde
 • Känna till allemansrätten

Arbetssätt
:
 • Utedagar i skogen
 • Grupparbeten
 • Skapa med naturmaterial
 • Medverka till materialåtervinning
 • Utelek
 • Utflykter i närområdet


Lek och rörelse
Syfte:
 • Utveckla sin samarbetsförmåga
 • Utveckla sin rumsuppfattning
 • Utveckla sin fantasi och kreativitet
 • Utveckla sin fin- och grovmotorik

Arbetssätt:
 • Innelek (fri/styrd)
 • Grupplek (fri/styrd)

Skapande
Syfte:
 • Skapa med olika material och tekniker
 • Utveckla sin fantasi
 • Känna till de vanligaste färgerna
 • Kunna berätta om en egen bild
 • Utveckla sin finmotorik

Arbetssätt:
 • Integrera skapande verksamhet i de övriga arbetsområdena
 • Fritt skapande
 • Tillgång till en god skapandemiljö
 • Dokumentation
 • Träna på att klippa, vika, forma, måla, rita, klistra och pärla

Musik
Syfte:
 • Språkutveckling
 • Känna glädje i att sjunga, lyssna och röra sig till musik.
 • Att få lära sig nya sånger
 • Få uttrycka sig genom musik

Arbetssätt:
 • Gemensam sångstund 1ggr/v
 • Sång, rytm och rörelse i den dagliga verksamheten

Kultur och Traditioner
Syfte:
Bekanta sig med traditioner från olika länder och kulturer

Arbetsätt:
 • Samtala om likheter och olikheter
 • Läsa sagor och annan litteratur
 • Skapande
 • Sånger och lekar
 • Studiebesök och stadsvandring

IT - Smartboard - Ipad - Dator

Syfte:

På ett pedagogiskt och adekvat sätt ta till sig kunskaper i flera ämnen 

samt lära sig att hantera It-produkter så som Ipad,smartboard och dator.


Arbetsätt:

Att med hjälp av appar i Ipad, programmen i smartboard och datorer 
få upptäcka dess användningsområden och träna turtagande, samspel 
och arbeta med kunskapsstoff i tex. förberedande svenska och matematik på ett lustfyllt sätt.
Comments