Pedagogik
 
Skolans rektor ansvarar för den pedagogiska ledningen. Lärarna samarbetar i arbetslag runt skolåren. Arbetslaget har stort ansvar för det egna skolåret och stor frihet att utforma undervisningen efter barnens behov. När skolårets resurser inte räcker till kan man få stöd av speciallärarteamet, som kan handleda lärare och elever. Som ett led i arbetet för ökad måluppfyllelse bearbetas kvalitetsredovisningen terminsvis av arbetslagen och inlämnas till rektor i samband med terminssluten. Det är skolans ambition att utveckla kvalitetsarbetet för ökad måluppfyllelse.

Lärarnas arbetslag kan till exempel bestå av fyra lärare knutna till ett av skolåren. FSK - åk 3 består av ca 80 elever/årskurs fördelat på fyra klasser, åk 4-6 består av ca 80 elever/årskurs fördelat på fyra klasser och åk 7-9 består av ca 100 elever/årskurs fördelat på fem klasser. Arbetslaget fördelar barnen på lämpliga grupper och lärarna kan välja att antingen arbeta med barnen som "klass", eller vara "ämneslärare" och ha sina ämnen med alla årets elever, utifrån syftet att på bästa sätt nå målen för undervisningen. Elever i FSK-åk 3 har tillgång till fritids och elever i åk 4-6 erbjuds att delta i skolans öppna fritidsklubb.

Bågen är en arbetsmetod i svenska med tillhörande läromedel som används i FSK. Grundtanken är att bygga upp elevens språkliga medvetenhet genom en kombination av pedagogisk struktur och lustfyllt arbetssätt. Eleverna ska få uppleva, utforska och utveckla språket med många sinnen. Det ska vara roligt att gå på upptäcktsfärd i det svenska språket!

I kombination med en varierande undervisning som utgår från den enskilde elevens individuella förutsättningar, vill vi med datorn och iPad som verktyg skapa en miljö som främjar elevernas tidiga läs- och skrivinlärning, där lustfyllt lärande och dialog är viktiga beståndsdelar. 

Speciallärargruppen innehåller 3 lärare som på heltid utgör stöd för lärare och elever. Till sin hjälp har man moderna pedagogiska hjälpmedel, datorer och särskilda dataprogram. Vi som skola har även tre SvA-pedagoger samt två utbildade kuratorer som stöd för våra elever.

Trygghetsgruppensgruppen vars uppgift är att arbeta med värdegrundsfrågor, social kompetens, likabehandling, elevdemokrati, anti-mobbning och trygghetsfrågor, består av utvalda lärare och gruppen leds av våra kuratorer. Till sin hjälp har gruppen två trygghetspersoner som ständigt rör sig bland våra elever för att omgående kunna reagera på mobbningstendenser och sociala problem bland eleverna.